Ченемдик укуктук база

КОНСТИТУЦИЯ

1 Кыргыз Республикасынын Конституциясы

 

ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕР

1


КОДЕКСТЕР

1 КР Үйбүлө кодекси
2 КР Балдар жөнүндө кодекси
3 КР Бюджетттик кодекси
4 КР Эмгек кодекси
5 КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси

 

 

МЫЙЗАМДАР

1 КР Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы
2 КР Мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамы
3 КР Билим берүү жөнүндө мыйзамы
4 КР Башталгыч кесиптик билим берүү жөнүндө мыйзамы
5 КР Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамы
6 КР Конституциялык мыйзамы КР Өкмөтү жөнүндө
7 КР Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамы
8 КР Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы
9 КР Эркектер  менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамы
10 КР Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө
11 КР Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө
12 КР Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө мыйзамы
13 КР Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамы
14 КР Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамы
15 КР Ички аудит жөнүндө мыйзамы
16 КР Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу мыйзамы
17 Закон КР "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах"
18 Закон КР "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих политические, специальные государственные и муниципальные политические должности"
19  КР Жол кыймылы жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫКТАРЫ

1 Указ Исполняющего Обязанности Президента КР " О политической государственной службе в Кыргызской Республике"
2 Указ Президента КР "О первоочередных мерах по внедрению системы тестирования на полиграфе в сфере государственной службы"
3 Указ Президента КР "О мерах по упорядочению служебных командировок и иных выездов руководящих государственных и муниципальных служащих"
4 Указ Президента КР "О Концепции модернизации государственной службы Кыргызской Республики"
5 Указ Президента КР "О вопросах совершенствования системы обучения государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики"
6 Указ Президента КР "Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики"
7 Указ Президента КР "О некоторых мерах по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления"
8 Положение об основах этики государственных служащих Кыргызской Республики
9 Указ Президента КР "Об этике государственных служащих Кыргызской Республики"
10 Указ Президента КР "О мерах по дальнейшему совершенствованию кадровой политики и системы мониторинга исполнения законодательства Кыргызской Республики о государственной службе"

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖК ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМДОРУ

  КР Мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө 2017-жылдын 1-марты № 131
  КР Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө 2016-жылдын 14-декабры № 674
  КР Өкмөтүнүн жаңы түзүмүнүн бекитилгендигине байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө 2015-жылдын 16-ноябры № 768
  КР Билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө 2015-жылдын 29-декабры № 670
  КР Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө 2015-жылдын 6-апрели № 197
  КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 29-майындагы № 300 “Кесиптик башталгыч билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 2014-жылдын 26-декабры № 729
  КР Башталгыч кесиптик билим берүүсүнүн 10 кесиптик лицейинде бюджеттик каржылоонун минималдуу стандарттарынын негизинде каржылоонун ченемдик принцибин киргизүү боюнча сынамык долбоорун өткөрүү жөнүндө 2014-жылдын 9-октябры № 591
  КР Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө 2014-жылдын 3-июну № 303
  КР Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибин бекитүү жөнүндө 2013-жылдын 30-декабры N 714
  КР Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө 2013-жылдын 28-июну № 383
  КР Мамлекеттик кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарды декларациялоо, жарыялоо жана талдоо маселелери тууралуу 2012-жылдын 25-декабры № 855
  Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө 2012-жылдын 23-июлу № 517
  Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө 2012-жылдын 23-марты № 201
  Кесиптик көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жөнүндө 2012-жылдын 23-марты № 193
  Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин алдындагы кесиптик окуу жайлар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 2012-жылдын 1-марты № 159
  Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө 2012-жылдын 10-февралы № 85
  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу 2011-жылдын 31-майы № 270
  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндө 2011-жылдын 31-майындагы № 270
  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө 2011-жылдын 19-январы № 18
  Кесиптик башталгыч билим жөнүндө документтердин формаларын бекитүү тууралуу 2008-жылдын 3-октябры № 560
  Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө 2008-жылдын 26-августу № 471
  Социалдык чөйрө мекемелеринде тамак-аштын акчалай нормалары жөнүндө 2008-жылдын 15-январы № 7
 

КР министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ведомстволук бөлүмдөрүн түзүү жана мамлекеттик ишканаларды түзүү маселелери жөнүндө 2007-жылдын 6-июну № 211

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын студенттерине жана окуучуларына стипендиялардын өлчөмдөрүнүн белгилөө жөнүндө 2005-жылдын 27-июну № 261

  Баштапкы кесиптик билим берүү системаларынын иштерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук акытлар жөнүндө 2003-жылдын 25-апрели № 245 
  О введении процедуры оценки и признания (валидации) неформального образования граждан в ряде учебных заведений начального профессионального образования
  Об улучшении условий питания учащихся из числа сирот и реабилитационных групп системы начального профессионального образования

 

ӨКМӨТТҮН БУЙРУКТАРЫ

1 -

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ББИМ БУЙРУКТАРЫ

1 -

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ББИМ КАРАШТУУ КББА БУЙРУКТАРЫ

1 Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында мөөнөтүнөн мурда Каникул жарыялоо жөнүндө
2 Квалификационные требования к заместителям директоров и главных бухгалтеров образовательных организаций Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
3 Директорлордун орун басарларына жана эсепчилерге квалификациялык талаптар
4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН по общеобразовательным предметам для профессиональных лицеев на 2019/2020 учебный год
5 Об утверждении Положения об ученических общежитиях учебных заведений системы началного профессионального образования
6 приказ об утверждении Положения о Педагогическом совете
7 об утверждении Плана мероприятий на 2017-2018 г.о реализации Концепции развития системы профессиональной молодежи
8 О проведении отслеживаня выпускников 2016-2017 года (Фаза Б) и 2017 - 2018 года (Фаза А)
9 Перечень нормативных правовых документов, регулирующих деятельность системы начального и среднего профессионального образования

 

ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРДЫН ДОЛБООРЛОРУ

1 Об отсрочке учащихся от призыва на военную службу
2 Өндүрүштүк практика боюнча Жобо
3 О порядке выдачи документов государственного образца при досрочном обучении
4 Кесиптик башталгыч билим берүү Агенттиги, Өндүрүштүк окутуу жана өндүрүштүк практика боюнча өзгөртүүлөр киргизилген Жобосу
5 ПОЛОЖЕНИЕ о производственном обучении и производственной практике учащихся учебных заведений начального профессионального образования