Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 355 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-августундагы № 4812018-жылдын 6-декабрындагы № 566 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги (мындан ары - Агенттик) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (мындан ары - Министрлик) ведомстволук бөлүнүшү болуп саналат жана кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырат.

2. Агенттик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Агенттик юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган бурчтуу штампы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын агент банктарында жана казыналык системасында алыш-бериш, учурдагы жана башка эсептери бар.

4. Агенттиктин мүлкү мамлекеттик менчик болуп саналат жана оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилген.

Агенттиктин оперативдүү башкаруусундагы мамлекеттик мүлккө ээлик кылуу жана аны пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

5. Агенттик Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Кесиптик-техникалык билим берүү агенттигинин укук улантуучусу болуп саналат.

6. Агенттиктин толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги";

- расмий тилде: "Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики";

7. Юридикалык дареги: 720010, Бишкек шаары, Манас проспекти, 22а.

2. Агенттиктин ишинин максаты

8. Агенттиктин максаттары болуп кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана кесиптик башталгыч билим берүү системасын натыйжалуу башкарууну камсыздоо саналат.

3. Агенттиктин негизги милдеттери

9. Агенттиктин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- кесиптик башталгыч билим берүү системасында сапаттуу билим берүүнү жана окутууну камсыз кылуу;

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдарын, ведомстволук уюмдарын каржылоону камсыз кылуу;

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн кызматтарын алууда жарандар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окуган окуучулардын инсандык жана дене бой жактан өсүшүн камсыз кылуу.

4. Агенттиктин функциялары

10. Агенттик төмөнкү функцияларды аткарат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу функциясы:

- кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу боюнча сунуштарын Министрликтин кароосуна киргизет жана анын ишке ашырылышын камсыздайт;

- кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларга толуктоолорду же өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарын иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;

- кесиптик башталгыч билим берүү үчүн эмгек рыногунун керектөөлөрүнө ылайык кадрларды даярдоонун планын-болжолун иштеп чыгат жана бекитет;

- эмгек рыногуна талдоо жүргүзүүнүн негизинде Кесиптик башталгыч билим берүү кесиптеринин тизмегине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын ишине талдоо жүргүзөт, алардын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын окуу пландарын жана программаларын бекитет;

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө шарт түзөт;

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнө жарандардын бирдей мүмкүнчүлүктөрүн жана жетүүсүн камсыздайт, кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окуган окуучулардын инсандык жана дене бой жактан өсүшү үчүн чараларды иштеп чыгат;

2) кызмат көрсөтүү функциялары:

- эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге жарандарды республикалык бюджеттин эсебинен окутууну уюштурат;

- акы төлөнүүчү негизде ишканалардын өтүнмөлөрү боюнча жумушсуз адамдардын ичинен жарандарды даярдоону, кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- соттолгон адамдардын жумушчулук кесип алуу укуктарын жаза аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен бирге камсыздайт;

- кесиптик башталгыч билим берүү системасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча чараларды көрөт;

3) мониторинг жана баалоо, контролдоо жана координациялоо функциялары:

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары жана ведомстволук уюмдар кесиптик башталгыч билим берүү системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программалардын, иш-аракеттер пландарынын аткарылышына мониторинг жүргүзөт жана баалайт;

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдарында мамлекеттик экзамендерди өткөрүү, окуучуларды жаңы окуу жылына кабыл алуу жана бүтүрүп чыгаруу боюнча иштерди контролдойт;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, жетим балдардын, эмгек мигранттарынын, жумушсуздардын жана башкалардын кесиптик билим алууга укуктарынын камсыздалышына мониторинг жүргүзөт;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окуу-тарбиялык иштерди уюштурууну контролдойт;

- кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыкты белгиленген тартипте жүзөгө ашырат;

- аккредитацияланган кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүн билим берүү жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтер менен камсыздайт;

- транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо уюмдарынын (автомектептердин) уюштуруу-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан алардын ишин методикалык жактан камсыздайт жана мониторинг жүргүзөт;

4) колдоо функциялары:

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдарын жана ведомстволук уюмдарды ыкчам каржылайт жана аны пландайт;

- кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтердин дубликаттарын берүү тууралуу чечим кабыл алат;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын окуучуларын республиканын чегинде окуп жаткан билим берүүнүн бир уюмунан башка билим берүү уюмуна которот;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарына окуу-тарбиялык иштин маселелери, окутуунун инновациялык методдорун жана технологияларын ишке киргизүү боюнча методикалык жардам көрсөтөт;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын арасында алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтат, методикалык жана маалыматтык колдоо көрсөтөт;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарындагы камкордук көрүүчү кеңештеринин ишине көмөк көрсөтөт;

- Агенттиктин Республикалык илимий-методикалык борборунун алдында түзүлгөн илимий-методикалык кеңешинин ишине катышат;

- кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндө башкаруунун маалыматтык системасын иштеп чыгат жана ишке киргизет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 566 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Агенттиктин укуктары

11. Агенттик төмөнкүлөргө укуктуу:

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдарынын жана ведомстволук уюмдарынын уставдарын (жоболорун) бекитүүгө;

- кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары жана ведомстволук уюмдар аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды өз компетенциясынын чегинде чыгарууга;

- Министрликтин коллегиясынын кароосуна Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- кесиптик башталгыч билим берүү системасынын жакшы иштеген кызматкерлерин министрликтин ведомстволук сыйлыктары, өкмөттүк жана мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук билим берүү уюмдарынын жана ведомстволук уюмдардын бюджеттик жана атайын каражаттары боюнча чыгымдардын сметаларын, штаттык ырааттамаларын бекитүүгө, алардын аткарылышын контролдоого;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча чет өлкөлүк өнөктөштөр менен макулдашууларды белгиленген тартипте түзүүгө, өзүнүн компетенциясынын чегинде башталгыч билим берүү жаатындагы кызматташтык маселелери боюнча кызыкдар уюмдар менен меморандумдарга, макулдашууларга, келишимдерге жана башка документтерге кол коюуга;

- Агенттик уюштуруучу болгон кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарын жана ведомстволук уюмдарын түзүү боюнча сунушун Министрликтин кароосуна жана андан ары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнөтүү үчүн сунуш берүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык Агенттик уюштуруучу болгон кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук уюмдарын кайра уюштурууга жана жоюуга;

- мамлекеттик финансыларды башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык казыналык системасында атайын эсеп ачууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

6. Агенттиктин ишин уюштуруу

12. Агенттиктин ишин Министрлик координациялайт жана контролдойт. Агенттиктин түзүмүн жана штатын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри (мындан ары - министр) бекитет.

13. Агенттикти директор жетектейт, ал министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

14. Агенттиктин директору:

- Агенттиктин, кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук уюмдарынын жана ведомстволук уюмдардын ишин жетектейт;

- Агенттикке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Агенттиктин атынан иш алып барат жана мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамилелерде, анын ичинде Кыргыз Республикасынан тышкары жактарда аны көрсөтөт;

- Агенттик уюштуруучу болгон кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук уюмдарынын директорлорун Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык министр менен макулдашуу боюнча кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык Агенттик уюштуруучу болгон кесиптик башталгыч билим берүүнүн ведомстволук уюмдарынын башкы бухгалтерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- ведомстволук уюмдардын жетекчилерин, башкы бухгалтерлерин Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Агенттиктин ички иш тартибин белгилейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде Агенттиктин мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

14-1. Агенттикте 7 адамдын курамынан турган коллегия түзүлөт. Агенттиктин директору коллегиянын төрагасы болуп саналат. Агенттиктин коллегиясынын жеке курамын министр бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 566 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Агенттиктин директорунун орун басары мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык министр тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

16. Агенттиктин кызматкерлери эмгек мыйзамдарына, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

7. Жоюу же кайра уюштуруу

17. Агенттикти кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

18. Агенттиктин иши токтотулган учурда документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.