Республикалык илимий-методикалык борбор (РИМБ)

РИМБ максаты - мазмунун иштеп чыгууну илимий-методикалык жана маалыматтык камсыз кылуу аркылуу, окутуунун заманбап ыкмаларын киргизүү жана аларды башкаруу, ошондой эле  башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун жетектөөчү жана инженердик-педагогикалык адистеринин  калификациясынын деңгээлин жогорулатуу аркылуу окутуунун сапатын камсыз кылуу.  

РНМЦ милдеттери:

 • окутуунун мазмуну жана ыкмалары боюнча ишти илимий-методикалык жана маалыматтык камсыз кылуу;
 • кесиптик билим берүү практикасын өнүктүрүү жана аны жаңы идеялар, ыкмалар, технологиялар жана методикалар менен байытуу;
 • кесиптик билим берүү тутумун модернизациялоого негизделген жана Кыргыз Республикасынын башталгыч кесиптик билим берүүсүнүн теориясын жана практикасын өнүктүрүү үчүн биринчи даражадагы мааниге ээ  ишти уюштуруу;
 • кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу процессин усулдук камсыз кылууну жакшыртуу жана модернизациялоо процесстерин координациялоо;
 • кесиптик окуу жайлардын инженердик-педагогикалык  жана жетектөөчү адистеринин квалификациясын жогорулатуу тутумун уюштуруу.

РИМБ де эки бөлүм иштейт:

 

Кесиптик билим берүүнү алып барган бөлүм.

Бөлүмдүн функциясы:

 • мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жаңы муунуна өтүүнүн шартында башталгыч кесиптик билим берүүнүн мазмунун өнүктүрүүнү илимий-методикалык өнүктүрүү аркылуу  сапатты камсыз кылуу;
 • билим берүү мекемелеринде окуу-методикалык, билим берүү иштерин иликтөө жана абалын талдоо;
 •   башталгыч кесиптик билим берүүнүн билим берүү программаларынын мазмунунун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү;
 •   башталгыч кесиптик билим берүүнүн мазмунун жөнгө салган ченемдик-укуктук базага талдоо жүргүзүү;
 • негизги  кесиптик билим берүүнү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жаңы окуу-методикалык камсыз кылуудагы керектөөгө талдоо жүргүзүү;
 • модулдук, маалыматтык жана коммуникациялык технологияларды колдонууга негизделген кесиптик-техникалык билим берүү тармагында окутуу каражаттарын, ыкмаларын жана прогрессивдүү формаларын киргизүү;
 • билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгүн аналитикалык-диагностикалык жана эксперттик камсыз кылуу жана инновациялык жана эксперименталдык ишти уюштуруу, билим берүүнү модернизациялоо программаларын ишке ашырууга өбөлгө түзгөн маалыматтык-методикалык мейкиндикти түзүү;
 • Илимий-методикалык Кеңештин компетенциясынын алкагында жеке жана юридикалык жактардын илимий,  илимий-методикалык иштеп чыгууларга экспертиза жүргүзүүсү;
 • ЖМК жана Интернетке жарыялоо аркылуу инновациялык ыкманы тутумдаштыруу жана жайылтуу.

 

Квалификацияны жогорулатуу бөлүмү.

Бөлүмдүн функциясы:

 • башталгыч билим берүү тутумунун жетектөөчү жана инженердик-педагогикалык кадрларын өнүктүрүү аркылуу билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу;
 • педагогикалык кызматкерлердин жана билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин квалификациясын жогорулатууну болжолдоо, пландаштыруу, уюштуруу, ошондой эле аларга уюштуруучу-методикалык жардам көргөзүү;
 •  башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун педагогдорун жана билим берүү мекемелеринин жетекчилерининде квалификацияны жогорулатуу жана өздүк билим алуунун сапатын жогорулатууда аң сезимдүү керектөөсүн калыптандыруу, педагогикалык жана башкаруучу адистерди кесиптик өсүүгө мотивдештирүү;
 • педагогикалык билим берүү үзгүлтүксүздүгүн башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун инженердик-педагогикалык кызматкерлеринин адистик потенциалын сактоо жана өнүктүрүү шарты катары ишке ашыруу.

 

РИМБ ди директор - Омурзакова Зейнеп Айтбаевна жетектейт

Директор ишмердүүлүктүн жалпы координациясын жана РИМБге жүктөлгөн максаттарды жана милдеттердин аткарылышын  камсыз кылат.

Иштөө графиги:

Дүй-Жума: 8:30-17:30, түшкү тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш телефондору: 433254 (101)

E:mail-zeinep@list.ru

 

РИМБ кызматкерлери:

Директордун орун басары – Саттарова Алымкан Ногойбековна

- Башталгыч кесиптик билим берүү башталгыч кесиптик билим берүү тутумунда окуучуларды жакшыртуу маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана жетекчиликке сунуштайт, РИМБ ишмердүүлүгү боюнча аналитикалык отчетторду даярдайт, окуунун мазмунун жаңыртуу  жана квалификацияны жогорулатуу боюнча ишканалар, мекемелер, тармактык кеңештер жана эл аралык уюмдар менен өнөктөштүктө жумушчу топтордун комиссиялардын ишине катышат,  кесип/адистик боюнча типтүү жана эксперименталдык окуу пландарын иштеп чыгат, илимий-методикалык жана окуу-программалык документация, окуу китептердин, окуу колдонмолорун экспертизалоо боюнча Кеңештин илимий-методикалык ишин уюштурат,  башталгыч кесиптик билим берүүнүн билик берүүчү программаларын жакшыртуу боюнча инновациялык процесс туурасында маалыматтарга мониторинг жүргүзөт, топтойт, анализ жүргүзүп, сунуш берет, башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун инженердик-педагогикалык кызматкерлери үчүн квалификациясын жогорулатуу курсун өткөрөт.   

Иштөө графиги:

Дүй-Жума: 8:30-17:30, түшкү тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш телефондору: 680890 (102)

E:mail-alymkan.sattarova@mail.ru

 

Кесиптик билим берүүнүн мазмуну бөлүмүнүн башкы адиси 

 Жаныбекова Асыл Турдугуловна даярдоо багыттары боюнча окуу-методикалык бирикмелердин ишин координациялайт, башталгыч кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгууга катышат,  окуу-программалык документациясынын мазмунун жаңыртуу боюнча сунуштарга рекомендацияларды иштеп чыгат,      башталгыч кесиптик билим берүүнүн   билим берүү  программаларын жакшыртуу, мыкты педаггикалык жана өндүрүштүк практика алмашуу боюнча жумушчу топтордун ишине катышат, орто кесиптик билим берүү стандарттарын ишке ашыруу боюнча  КР Билим берүү жана илим министрлигинин тийиштүү түзүмдөрү менен кызматташат, окуу пландарын жана программаларды иштеп чыгууда билим берүү мекемелерине консультациялык-метлдикалык жардам көргөзөт. 

Иштөө графиги:

Дүй-Жума: 8:30-17:30, түшкү тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш телефондору: 680890 (106)

E:mail-zhanybekova.asyl@mail.ru

 

Квалификацияны жогорулатуу бөлүмүнүн башкы адиси 

- Жакыпова Каликан Кубаталиевна

-бекитилген тематикалар боюнча квалификацияны жогорулатуу курстарын уюштурат, семинарларды, тренингдерди жүргүзүүнү уюштурат, анын ичинде кызыкдар тараптардын билдирмелери (заявкалары) боюнча: кесиптик жана кошумча кесиптик билим берүү мекемелери, иш берүүчүлөр, методикалык борборлор: өзү көзөмөлгө алган агыт боюнча аналитикалык отчетторду даярдайт, ишканалар, мекемелер, уюмдар менен өнөктөштүктө башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун инженердик-педагогикалык кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тутумун жакшыртуу маселелери боюнча  жумушчу топтордун ишине катышат. 

Иштөө графиги:

Дүй-Жума: 8:30-17:30, түшкү тыныгуу 12:30-13:30

Байланыш телефондору: 680890 (108)

E:mail-kalikan-1955-13-09@mail.ru