Окуу-тарбиялык иштер жана социалдык өнөктөштүк бөлүмү (ОТИжСӨ)

Максаты:

Окуу-тарбия иштери жана социалдык өнөктөштүк бөлүмү Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын ишин натыйжалуу башкаруу, билим берүү процессинин жана өндүрүштүк билим берүүнүн сапатын жана шайкештигин, башталгыч кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келүүсүн камсыз кылууга багытталган.

 

Милдеттери:

Окуу-тарбия иштери жана социалдык өнөктөштүк бөлүмүнүн негизги милдеттери:

- билим берүү процессинин жана өндүрүштүк окутуунун сапатын камсыз кылуу жана билим берүү уюмдарынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуу;

- билим берүү уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Башталгыч кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талаптарын аткаруусуна мониторинг жүргүзүүнү, контролдоону жана баалоону камсыз кылуу;

-билим берүү уюмдарынын билим берүү иш-аракеттеринин ченемдик базасын өркүндөтүү;

-башталгыч кесиптик билим берүү жаатындагы мамлекеттик жана улуттук программаларды жүзөгө ашырууда билим берүү мекемелерине оз убагында жардам жана колдоо көрсөтүү;

- натыйжалуу социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү.

 

Функциялары:

Окуу тарбиялык иштери жана социалдык өнөктөштүк бөлүмү төмөндөгүдөй функцияларды аткарат:

- окуу тарбиялык ишмердүүлүктөр жөнүндө жана окуу жайларындагы өндүрүштүк окуулар, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдү баалоонун жыйынтыктары тууралуу отчеттук маалыматтарды чогултат, жалпылаштырып жана анализдеп чогултулган маалыматтардын жыйынтыгын сунуштайт;

- башталгыч кесиптик билим берүү системасында окуу жайларындагы окуу тарбиялык ишмердүүлүктү жана өндүрүштүк окууну башкарууга нормативдик укуктук базаларды (положение, инструкция, практикалык сунуш- рекомендациялар, регламенттерди) иштеп чыгат жана сунуштарды киргизет;

- окуу жайлардын ишмердүүлүгүн текшерүү жүргүзөт, текшерүүнүн жыйынтыгы менен аныкталган каталарды оңдоо үчүн багытталган иш чараларды иштеп чыгат;

- башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун билим берүү мекемелерине окуу процессин, билим берүү ишин жана кесиптик билим берүүнү пландаштыруу жана уюштуруу, окуу документтерин жүргүзүү, билим берүү уюмдарынын деңгээлинде социалдык өнөктөшүктү уюштуруу боюнча кеңеш берет жана практикалык жардам көрсөтөт;

- бекер тамак-аштын сапатын, жатаканадагы студенттердин жашоо шартын көзөмөлдөйт;

-окутуунун инновациялык формаларын жана методдорун өнүктүрүүгө көмөктөшөт: дуалдык билим берүү, электрондук окутуу, компетенттүүлүк негизиндеги модулдук окутуу, көзкарандысыз сертификаттоо, валидацияны иштеп чыгуу, киреше алып келүүчү борборлордун ишин колдоо ж.б.у.с.

- эмгек рыногунун жумушчу күчүнө болгон муктаждыгын аныктоо боюнча ишти уюштурат, билим берүү мекемелеринин карьералык ишин уюштуруу ишин координациялайт;

- окуу жылынын аякташына көзөмөл жүргүзөт, бүтүрүү экзамендерин уюштурат жана өткөрөт, жаңы окуу жылына даярдык корүүнү уюштурат, кабыл алуу комиссияларынын ишин көзөмөлдөйт, кабыл алуу планын аткарат, башка бөлүмдөр, РИМБ ж.б. менен биргелешип жолугушууларды өткөрөт;

- мамлекеттик стандарттык документтерди даярдоо боюнча маалыматтарды чогултуу ишин уюштурат жана жүргүзөт, документтердин туура берилгендигин, документтердин дубликаттарын берүү боюнча иштерди жургузот;

- ведомствого караштуу уюмдар менен биргеликте, республикалык билим берүү иш-чараларын өткөрөт, алардын аткарылышына көмөк көрсөтөт, жыйынтыктарды талдайт;

- студенттерди кабыл алуунун болжолдуу планын түзүү үчүн маалыматтарды чогултууну уюштурат;

- «Эмгек резерви» Республикалык дене-тарбия жана спорт борборунун жана Чыгармачылык жана маданиятты өнүктүрүү боюнча Республикалык сарайдын ишине жетекчилик кылат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын алдындагы кесиптик мекемелердин ишин координациялайт;

- билим берүү жана өндүрүш комплекстеринин, тажрыйба борборлорунун ишин координациялайт;

- айдоо мектептеринин ишин усулдук жактан камсыз кылуу жана мониторинг жүргүзүү боюнча ишти уюштурат;

- ишмердүүлүк багыттарына ылайык мыйзамга карама-каршы келбеген башка функцияларды аткарат.

 

Бөлүмдүн ишин уюштуруу:

 

Бөлүм жетекчиси – Гордеева Ирина Борисовна

Жетекчи бөлүмдүн ишин уюштурат жана бөлүмгө жүктөлгөн милдеттерди жана функциялардын тура аткарылышы үчүн жооп берет.

Иш тартиби:

Дүйшөмбү-Жума 9:00-18:00 тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш номерлери: 454000 (130)

E-mail:  irina.gordeeva@kesip.kg, gordeeva6920@gmail.com

 

Бөлүмдүн кызматкерлери:

 

Башкы адис -  Сариева Ирина Керимовна

Билим берүү уюмдарын лицензиялоо, аккредитацилоо маселелерин көзөмөлдөйт, башталгыч кесиптик билим берүү стандартынын аткарылышын контролдоону уюштурат, билим берүү уюмдарындагы жалпы билим берүү бөлүмүнө көзөмөл жүргүзөт, окутуунун сапаты, экзамендерге кабыл алуу катары, орто билим жөнүндө күбөлүктөрдү берүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен иштейт, ЖАМК тутумундагы кесиптик окуу жайлардын ишин көзөмөлдөйт.

Иш тартиби:

Дүйшөмбү -Жума 9:00-18:00 тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш номерлери: 454000 (503)

E-mail: sarieva_irina@kesip.kg, sarieva_irina@mail.ru

 

Башкы адис - Орозакунова Бегайым

Билим берүү уюмдарынын билим берүү ишин уюштурууну координациялайт, калктын социалдык жактан корголбогон катмарынын балдары менен иштешине, «Дени сак жашоо» программасын ишке ашырууга, билим берүү мекемелеринде кесиптик багыт берүүнү уюштурат, «ЭмгекРезерви» РДТжСБ и ЧжМОРБ уюмдарынын ишин көзөмөлдөйт, аймактык жана республикалык иш-чараларга көмөк көрсөтөт, бүтүрүүчулөрдү көзөмөлдөө боюнча иштерди жүргүзөт, аналитикалык отчетторду даярдайт.

Иш тартиби:

Дүйшөмбү-Жума 9:00-18:00 тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш номерлери: 454000 (309)

E-mail: o.begaiym@mail.ru

 

Башкы адис -  Иманкулов Азамат Эшенкулович

Социалдык өнөктөштүк боюнча ишти уюштуруу жана өүктүрүү үчүн жооп берет, жаңы окуу жылына болжолдуу планды түзүү боюнча ишти уюштурут жана анын билим берүү уюмдары тарабынан аткарылышын көзөмөлдөйт, окутуунун инновациялык формаларын жана методдорун: дуалдык, көзкарандысыз тастыктоо, валидациялоо; УКСБнун ишин уюштурат (улуттук көзкарандысыз сертификациялоо борбору), алдыңкы борборлордун ишин координациялайт, долбоордун багыттарын ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзөт.

Иштартиби:
Дүйшөмбү-Жума 9:00-18:00 тыныгуу  12:30-13:30
Байланыш номерлери: 454000 (303)

E-mail: Azamat-pto2016@mail.ru

 

Адис –  Кеңешбеков Нурлан Кеңешбекович

Түзүлгөн келишимдердин жана иш берүүчүлөр менен кызматташуу жөнүндө меморандумдардын маалымат базасын жүргүзөт; IT кластери боюнча жумуштарды, туристтик индустрия боюнча окутууну уюштурууну, кийим тигүүнү, жаңы кесиптерди (электр машиналарын айдоочу ж.б.) киргизүүнү көзөмөлдөйт; киреше алып келүүчү иш-чараларды иштеп чыгуу максатында түзүлгөн КЖКнын ишин көзөмөлдөйт; маалыматтарды чогултат жана жаны окуу жылына студенттерди кабыл алуунун консолидацияланган планын түзөт жана Агенттиктин сайтын иштеп чыгат.

Иш тартиби:

Дүйшөмбү-Жума 9:00-18:00 тыныгуу  12:30-13:30

Байланыш номерлери: 454000 (506)

E-mail: keneshbekovnurlan@gmail.com