Кадр иштери жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү

Максаты:

Бөлүмдүн ишинин негизги максаты кадр маселелери, документтик камсыздоо жана Агенттиктин архивин жүргүзүү боюнча натыйжалуу ишти уюштуруу болуп эсептелет.

Милдети: Бөлүмдүн негизги милдеттери:

-  Кесиптик башталгыч билим берүү тутумунда натыйжалуу кадр ишин уюштуруу, Агенттикти керектүү кадрлар менен комплекттөө, өздүк курамды эсепке алуу жана аны системалуу талдоо;

-  мамлекеттик архив органдарынын ишине ылайык жана документ жүгүртүү үчүн бекитилген талаптарга ылайык, иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу, башкаруу, координациялоо, контролдоо.

Функциялары :

Бөлүмгө жүктөлгөн негизги милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

Кадрдык иштер боюнча:

Кадрларды жалдоону, баалоону, мотивациялоону жана өнүктүрүүнү регламенттөөчү ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгат.

-   Борбордук аппаратта, ведомстволук мекемелерде, системанын окуу жайларында кадр ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат.

-   Жеке курамды эсепке алууну уюштурат жана өздүк курамды системалык түрдө талдоону жүргүзөт.

-   кадр маселеси боюнча иш кагаздарын жүргүзүзөт: өздүк кыймылы боюнча локалдык ченемдик укуктук актылар чыгарат, өздүк курамдын иштерин, кызматкерлер эмгек китепчелери номенклатурасын жүргүзөт, жыл сайын кызматкерлердин эмгек келишимдерин, кызматкерлерге берилүүчү эмгек өргүү жана башка мыйзамдарда белгиленген өргүүлөрдүн түрлөрүнүн  номенклатурасын тариздейт,

-   Мамлекеттик кызматчылардын ишине баа берүүнү жана администрациялык мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурстарды өткөрүүгө байланыштуу ишти уюштурат.

-    Мамлекеттик кызматчыларды окутуу муктаждыгын аныктайт, аларды окутуу жана өнүктүрүү боюнча ишти (анын ичинде аппараттык окутуу) уюштурат.

-    Мамлекеттик администрациялык кызмат орундарын ээлөөгө карата конкурстарды өткөрүү боюнча ишти уюштурат.

-    Ишти баалоо жана потенциалды жогорулатуу аркылуу коюлган максаттарга жетүүгө кызматкерлерге түрткү берүү жана мотивациялоо үчүн чараларды сунуштайт.

-    Агенттиктин тутумундагы  кызматкерлерди мамлекеттик сыйлыктарга сунуштоо боюнча материалдарды даярдайт.

-     Кадрлардын жүрүшү, сыйлоолор, жазалар, өргүүлөр, өргүүлөр, өргүүдөн чакыруу боюнча маалыматтар базасын түзөт.

-     Эмгек стажын эсептөө боюнча иштерди жүргүзөт.

-     Агенттиктин номенклатурасына кирген кызматкерлердин квалификациялык талаптарына (сапаттык курамы) ылайык келүүсү боюнча мониторинг жүргүзөт.

-     Агенттиктин номенклатурасына кирген кызматкерлердин кетип калуулары боюнча талдоо жүргүзүп турат.

-     Убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчаларды толтурат.

-     Агенттиктин номенклатурасына кирген кызматкерлердин кызматтык күбөлүктөрдү тариздейт.

-     Кадр документтеринин сакталышы, аларды Агенттиктин архивине сактоого өткөрүп берүү үчүн жоопкерчилик тартат.

-     Агенттиктин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин эмгек тартибин жана ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоосун контролдойт.

-     Мамлекеттик жарандык кызматчылар тарабынан декларацияларда берилген маалыматтарга алгачкы баа берүүнү камсыз кылат.

-      Ведомстволук мекемелерде жана окуу жайларында кадр иши боюнча методологиялык чараларды камсыздоо жана байкоо жүргүзүүнү ишке ашырат, эмгек мыйзамдарында белгиленген кадр маселелери боюнча Агенттиктин кызматкерлеринин иш кагаздарын жүргүзүү негиздери жана маселелери боюнча консультация берет.

-     Жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын, бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча уюмдардын каттарын карайт.

-     Иш кагаздарын жүргүзүү  жана документтерди архивдештирүү:

-     Бөлүмдөрдүн сунуштарынын негизинде агенттиктин коллегиясынын жылдык иш планын түзөт жана бөлүмгө тиешелүү ишин уюштурат.

-     Кириш жана чыгыш иш кагаздарын каттайт жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт.

-     Бөлүмдөргө кириш документтеринин жайгашышы жана таратылышын камсыз кылат.

-     Жогору турган органдардын тапшырмаларынын, жетекчиликтин чечимдеринин, агенттиктин кароосуна келип түшкөн документтердин аткарылышына көзөмөл жүргүзүүнү уюштурат.

-     Агенттиктин ведомстволук мекемелеринде жана окуу жайларында иш кагаздарынын жүргүзүлүшүнө көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат.

-     AVN программасы аркылуу келген каттардын аткарылышын камсыз кылат жана көзөмөлдөйт.

-     Аткаруучулук тартипти камсыз кылуу менен байланышкан иштерди уюштурат.

-     Документ жүгүртүүнү тартипке салуу боюнча чараларды көрүп, документ жүгүртүүнүн көлөмүн эсепке алууну жүргүзөт.

-     Аппараттык, ыкчам кеңешмелерге, жыйналыштарга катышат жана протоколдорду жүргүзүүнү жүзөгө ашырат.

-     Агенттиктин архивин түзүүнү жана анын иштешин камсыз кылат.

-     Иш кагаздарынын номенклатурасын иштеп чыгат, анын агенттиктин борбордук аппаратынын бөлүмдөрүндө туура түзүлүшүнө контролдук жүргүзөт жана Агенттиктин архивине өз убагында өткөрүп берүүгө материалдарды даярдайт.

-     Мамлекеттик тилдеги  укуктук-ченемдик документтерге  экспертиза жүргүзөт.

-     Борбордук аппараттын, ведомстволук мекемелердин, окуу жайлардын иш кагаздарынын бирдиктүү номенклатурасын сунуштар боюнча иштеп чыгат жана  өз убагында архивге өткөрүүнү камсыз кылат жана көзөмөлгө алат.

-      Агенттиктин  борбордук аппаратында, ведомстволук мекемелерде, окуу жайларында иш кагаздарын жана архив ишинин бирдиктүү системасын жүргүзүүнү камсыз кылуу.

Бөлүмдүн ишин уюштуруу:

Бөлүм башчы Абдылдаева Гульмира Джакшылыковна

Бөлүмдүн  ишин түздөн-түз көзөмөлдөйт, бөлүмгө жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат, жумушту уюштурууну жана кызматтык тартипти камсыз кылат.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү -Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13:30

Байланыш телефону: 454037 кош.501

E-mail: otdelkadr2018@gmail.com  

 

Бөлүмдүн кызматкерлери:

Башкы адисСагынбаева Диляра Акимжановна

(Жумушчулардын иш тажрыйбасын эсептөө, адистерди окутууну уюштуруу, административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө конкурстарды өткөрүү, мамлекеттик кызматкерлердин ишине баа берүү иштерин жүзөгө ашырат,

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү -Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13:30

Байланыш телефону: 454037 кош.401

E-mail: otdelkadr2018@gmail.com

 

Жетектөөчү адис  – Эрмек Аида

Кадр маселелери боюнча иш кагаздарын жүргүзөт: Агенттиктин номенклатурасына кирген кызматкерлердин кыймылы боюнча жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды чыгарат, алардын жеке иш кагаздарын, эмгек китепчелерин жүргүзөт, кызматкерлердин эмгек келишимдерин түзөт жана аларга зарыл өзгөртүүлөрдү өз убагында киргизет. Мамлекеттик кызматчылардын декларацияларды тапшыруу процессин уюштурат: эскертүү, бланктарды берүү, толтурулган декларацияларды чогултуу.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү -Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13:30

Байланыш телефону: 454037 кош.403

E-mail:  otdelkadr2018@gmail.com

 

Адис  – Касымбекова Гулкайыр Тезековна

-       Агенттикке келип түшкөн документтерди тариздөөнү жана алардын белгиленген ченемдерге ылайык аткарылыш мөөнөттөрүн көзөмөлдөйт;

-       Агенттиктин AVN программасы аркылуу жогорку органдардан келген иш кагаздарын журналдарда кириш жана чыгыш корреспонденциясынын эсебин жүргүзөт жана AVN программасы боюнча документтердин өз убагында аткарылышын контролдойт;

-       аткаруучулук тартипти камсыз кылуу менен байланышкан иш-чараларды уюштурат.

-       Иш кагаздарын жүргүзүү процессин тартипке келтирүү боюнча чараларды көрөт;

-       Иш кагаздарын жүргүзүү көлөмүнүн эсебин жүргүзөт;

-       Агенттиктин борбордук аппаратынын бөлүмдөрүндө, ведомствого караштуу ведомстволордо жана билим берүү окуу жайларында  иш номенклатурасын иштеп чыгат, анын туура түзүлүшүнө жана туура жүргүзүлүшүнө ошондой эле, архивдик мөөнөтүнө жараша, материалдарды архивге өткөрүп берүү боюнча процесстерге көзөмөл жүргүзөт.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү-Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13:30

Байланыш телефону: 454037 кош.401

E-mail:  gulkayir.kasymbekova@kesip.kg